Rakennekonsultit – Rakennealan asiantuntijapalvelut

Asiantuntijalausunnot

 • Neuvottelut
 • Sopimukset
 • Viestintä
 • Dokumentointi

Rakennekonsulltien asiantuntijalausunto auttaa tilaajaa saamaan puolueeton lausunto kohteen vaurioista, vioista ja mahdollisista puutteista.

 • Asiantuntija auttaa, mikäli urakoitsijan ja urakan tilaajan välille on syntynyt erimielisyyttä työn laadusta tai mahdollisista muista  puitteista.
 • Asiantuntijalausuntoa saatetaan tarvita myös uudiskohteeseen liittyvissä laatuvirheissä tai kun talopaketin tilannut kuluttaja ei olekaan tyytyväinen talopaketin toimitukseen.
 • Lausuntoa voi tarvita asianajaja, omistaja, rakennuttaja, urakoitsija, isännöitsijä, taloyhtiö kuin kuluttajakin.
Tutkimustyöt

tutkimustyöt

 • Mikrobitutkimukset
 • Voc mittaukset
 • Materiaalinäytteet

Hyvä tutkimussuunnitelma sisältää kattavan selvityksen sisäilman – ja rakennetutkimusten tarpeeseen ja suoritettavista tutkimuksista saatavat edut ja haitat on perusteltu asiantuntevasti.

Suurissa rakennuskohteissa kuntotutkimus voidaan
tilata kahdessa vaiheessa. Tämä on erityisen
suositeltavaa vaikeissa moniongelmaisissa rakennuksissa,
mikäli kohteessa on aiemmin tehty runsaasti
selvityksiä ja/tai korjauksia, joista on saatavilla
kirjallisia dokumentteja.

Ensimmäisessä vaiheessa kohde katselmoidaan
lyhyesti ja perehdytään kohteen tausta-aineistoon,
mukaan lukien rakennepiirustukset, aiemmat tutkimukset
ja käyttäjä kyselyt. Lisaksi voidaan tehdä
tilojen käyttäjille käyttäjä kysely, mikäli sellaista ei
ole aiemmin tehty tai edellisestä kyselystä on useampi
vuosi. Näiden pohjalta kirjoitetaan yhteenveto
ja varsinainen yksilöity tutkimussuunnitelma.
Toisessa vaiheessa tehdään suunnitelman mukainen
kuntotutkimus. Menettelyllä vältetään turhaa
samojen asioiden uudelleen tutkimista ja saadaan
kokonaiskuva kohteen tilanteesta.
Toisinaan ongelmien todennäköiset
syyt ja korjaustarpeet saatetaan tunnistaa
ensivaiheen tarkastelun perusteella. Tälloin tarkempien
tutkimusten sijaan voi olla järkevintä korjata
ensin kuntoon tunnetut vauriot ja puutteet ja arvioida,
paraneeko sisäilman laatu.

Takuu -ja reklamaatiokäsittely

 • Takuutarkastukset
 • Tutkimustyöt
 • Reklamaatiot
 • Neuvottelut
 • Rakennuttaminen

Tilaaja hallitsee rakennettua tai korjattua kohdetta aktiivisesti ja ilmoittaa mahdollisista virheistä ja puutteista viipymättä urakoitsijalle. Virheistä on ilmoitettava heti, kun ne huomaa.

Reklamaation tekemistä ei tarvitse pelätä, koska se on tilaajan oikeus ja velvollisuus. Reklamointi on tärkeää myös urakoitsijalle, jotta urakoitsija saa mahdollisuuden suorituksensa korjaamiseen.

Hyvissä ajoin ennen takuuajan päättymistä kannattaa järjestää systemaattinen virheiden kartoitus esimerkiksi asukaskyselyn ja katselmusten avulla. Esimerkiksi taloyhtiöiden remonteissa virheet voivat olla mitä moninaisempia.

Kosteusmittaukset

Mikrobi1

Kosteuskartoitukset ja rakennekuivaukset

 • Home- ja kosteusvauriotutkimukset
 • Sisäilmanlaadun mittaukset, paine-erot, hiilidioksidi, formaldehydi jne
 • Radonmittaukset
 • Kosteusmittaukset (myös seurantamittaukset)
 • Lämpökamerakuvaukset
 • Tähystinkuvaukset
 • Näytteidenotot
 1. Kartoituspalvelut jossa rakenteen kosteus mitataan tarvittaessa myös etäluettavin kosteusmittalaittein, arvioiden voiko kosteus aiheuttaa vaurioita rakennusmateriaaleille/ ympäröiville rakenteille. Selvitetään kosteudensyy täsmällisesti, onko kyse äkillisestä kosteusvauriosta ja täten onko vaurio vakuutusyhtiöiden korvaama, vai johtuuko lisääntynyt kosteuskuorma rakenteen ikääntymisestä, salaojien tukkeutumisesta tai mahdollisesta rakennusvirheestä.
 2. Kartoitustilanteessa kohde kuvataan tarvittaessa myös 360 /3 D laitteistolla, jonka ansiosta saamme kohteelta tarkat lähtötiedot mittoineen.
 3. Purkutyösuunnitelma/ pölynhallintasuunnitelma. Purku -ja pölynhallintasuunnitelmassa painotamme ensisijaisesti haitta-aineita, asbestinäytteenotto on pakollista ennen 1994 rakennetuista kiinteistöistä ennen purkutyön aloitusta. Luonnollisesti meillä on AHA- pätevyydet, (Asbesti -ja haitta-ainepätevyydet). Näytteenotto suoritetaan kohdepoistona käyttäen H-luokan imureita.

Pölynhallintasuunnitelmissa painotamme lainsäädäntöä, pölynhallinta on oleellisen tärkeää koska lainsäädäntömme on asiasta juuri muuttunut: 1.1.2020 alkaen seuraavasti:  alveolijakeiselle kvartsipölylle on annettu voimaan kahdeksan tunnin sitova raja-arvo (0,1 mg/m3) joka ei saa ylittyä kohteella.

Kosteusmittaus voidaan suorittaa suuntaa-antavasti pintakosteudenosoittimin, tai tarkasti porareikämittauksin, pikkimittauksin tai koepalamenetelmällä (kuivaus/ punnitus).

Rakennekonsultit Oy:llä on käytössä myös langaton kosteusmittausjärjestelmä jossa on Vaisalan mittapäät. Mitta-anturat voidaan lukea etänä mistä vaan, laitteisto piirtää myös graafin rakenteen kuivumisesta/ kastumisesta.

Kosteusmittauksen pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa alustankosteus mikrobi/ voc ongelmien välttämiseksi.

Homeet ja muut mikrobit kasvavat rakenteissa ja rakennusmateriaalien pinnoilla, mikäli ne saavat riittävästi kosteutta. Märkänä kaikki materiaalit homehtuvat. Homeitiöt leviävät ilman välityksellä ja siten ne pääsevät myös hengitysilman mukana elimistöön. Homealtistus lisää hengitystiesairauksia ja voi aiheuttaa allergiaa ja astmaa. Rakennuksen homeongelmiin on sen vuoksi suhtauduttava vakavasti.

Rh% raja-arvot.

Yleensä vähimmäiskosteus homekasvulle rakennusmateriaaleilla on noin RH 75 … 80 %. Elintarvikkeilla ja hyvin homehtumisherkillä rakennusmateriaaleilla homeen kasvu saattaa alkaa jo RH 65 … 70 %:ssa, mutta tamä edellyttää ≥ + 25°C lampötilaa. Sadesienten ja muiden bakteerien sekä lahottajasienten kasvu edellyttää korkeampaa kosteutta.

Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset

 • Tutkimussuunnitelmat
 • Näytteenotot
  • Asbestinäytteenotto
  • Kreosoottinäytteenotto
  • Muut haitta-aineen näytteenotot
 • Purkutyösuunnitelmat
 • Tarjouspyynnöt
 • Arvioidaan eri haitallisten aineiden määrät ja esiintymisalueet 
 • Arvioidaan haitallisten aineiden aiheuttamaa altistumisriskiä rakennuksen käytön aikana 
 • Arvioidaan haitallisten aineiden aiheuttamaa altistumisriskiä purku- ja korjaustöiden aikana, jolloin riski on suurin

Asbestinäytteenotto on pakollista kun korjaus ja kunnostustöissä joissa kosketaan rakenteisiin joissa voi olla asbestia. laki koskee kaikkia ennen vuotta 1994 valmistuneista asuntoja ja kiinteistöjä. Rakennusterveyttä säädellään esimerkiksi työturvallisuuslaissa ja asumisterveysasetuksessa sekä vuonna 2016 voimaan astuneessa uudistetussa asbestilainsäädännössä.

Mahdollisten haitta-aineiden esiintymiseen vaikuttavat oleellisesti rakennuksen rakentamis- ja korjausajankohdat seka käyttöhistoria. Haitta-ainepitoisia materiaaleja on käytetty vaihtelevasti eri

aikakausina. Taulukoihin 3.3 ja 3.4 on koottu tietoa eri haitta-aineiden esiintymisestä erilaisissa rakennusmateriaaleissa eri vuosikymmeninä.

(Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus opas 2016)

360 ja 3D kuvaukset laserkeilaten

360 / 3D kuvausta ja virtuaaliesittelyä voidaan käyttää esim seuraavasti:

 • Vauriokohteen dokumentointi
 • Rakennustyö, ennen ja jälkeen
 • Pohjapiirrosten laatimiseen
 • Määrä ja massalaskentaan
 • Rakennustyön dokumentointi

Laserkeilaus 360 / 3D laitteistolla.
360 / 3D kuvauksella saa kohteesta selkeän kokonaisvaikutelman. Kuvantamisen lopputulos antaa eri toimijoille visuaalisen dokumentin, josta kohdetta voi tarkastella ja ottaa jopa mittoja kohteesta. Koko kohteen ja työn kokonaishahmotus on aina helpompaa, kun se on kuvattu ja katsottavissa missä ja milloin vain 3D aineistona, mobiili ja web aineistona kuten myös VR-yhteensopivana, sinä valitset.

Merkkikaasu tutkimukset

Korjausten tiiveydelle tulee asettaa tapauskohtaisesti tavoiteta­so. Tavoitetasoina voidaan käyttää seuraavia tasomääritelmiä:
Täysin tiivis, vuotoja ei sallita
Merkittävä tiiveyden parantaminen: Sallitaan vähäisiä vuoto­ja alipaineistettuna, -10 Pa. Tiiveyden parantaminen: ei saa olla merkittäviä vuotoja ali­paineistettuna, -10Pa ja enintään vähäisiä vuotoja käyttöti­lanteessa, ilmanvaihto tasapainotettuna alle -5Pa.

Tavoitetason määrittelee erikseen jokaiseen kohteeseen pää­rakennesuunnittelija, tai tiiveyden suunnittelusta vastaava suunnittelija. Tavoitetasoon vaikuttaa merkittävästi se, mitä tii­veyden parantamisella tavoitellaan. Jos korjauksella halutaan estää esimerkiksi rakenteessa todennettujen mikrobien tai haitta-aineiden pääsyä sisäilmaan, tavoitetaso on merkittävästi tiukempi. Jos kyseessä on esimerkiksi pelkkä energiatalouden parantaminen tiivistämällä, tavoitetaso voi olla merkittävästi väljempi. Tiiveyden tavoitetason määrittelyssä myös sovitaan, toistetaanko mittauksia aina tehtyjen korjausten jälkeen, kun­nes tavoitetaso on saavutettu. Tavoitetason ollessa täysin tiivis korjauksia ja mittauksia tulee suorittaa, kunnes tavoitetaso on saavutettu.

Jos kohteessa keskimääräiset pitkäkestoisen paine-eromit­tauksen arvot ovat suurempia kuin +/-10 Pa, tiivistystöiden yhteydessä suoritetaan myös ilmanvaihdon tasapainotus mie­luiten alle – 5 Pa tasolle.

Merkkikaasu

Projektinjohto ja valvonta

 •  Neuvottelut
 • Sopimukset
 • Viestintä
 • Dokumentointi
 • Työn seuranta
 • Dokumentointi
 • Virheisiin puuttuminen

Rakennushankkeen mukaan räätälöitävä projektinjohto/ valvonta.

Suoritamme rakennushankkeen projektinjohtoa asiakkaan tarpeisiin sopivalla tavalla. Tarjoamme niin suunnittelunohjauksen, toteutuksen, hankinnat, kustannus- ja aikatauluseurannan, työturvallisuuden, raportoinnin sekä takuuvastuisiin liittyvät palvelut.

Rakennekonsultit Oy:llä on pitkäaikainen kokemus projektinjohdosta ja valvonnasta haastavissa kohteissa.

Hankkeeseen perehtyminen kokonaisvaltaisesti, laadukas rakennesuunnittelu sekä opastava valvonta tarkkojen dokumentteineen tuottavat elinkaarimallin mukaisen kestävän lopputuloksen. Asiantunteva projektinjohtaja vie hankkeesi onnistuneesti kanssasi maaliin. Projektinjohtaja pitää rakennushankkeen aikataulussa ja tuo taloudellista säästöä taloyhtiölle/ tilaajalle.

Kuvantaminen

 • Lämpökamerakuvaukset
 • Tähystinkuvaukset
 • Viemäri/ hormikuvaukset

 

Lämpökamerakuvauksen hyödyt

Lämpökamerakuvaus on nopea, edullinen ja luotettava toimenpide, jolla voidaan löytää rakennuksesta mm. lämpöenergiaa kuluttavat vuodot, kylmäsillat ja puuttuvat eristeet rakenteista. Kuvauksella voidaan helposti osoittaa, onko rakennuksessa energiaa syöviä kohteita ja löytyykö rakenteista korjaustarvetta. Kuvauksesta tehdään kirjallinen raportti lämpö- ja digikuvineen.

 

Drone kuvaaminen

Lämpökamerakuvausta on mahdollista hyödyntää myös silloin, kun vanhaa remontoidaan uudeksi. Kameran avulla saadaan tärkeää tietoa esim. yläpohjan, vesikaton ja ulkoseinän rakenteista ja niiden lämpöteknisestä toimivuudesta. Kuvauksella voidaan myös todentaa toimivatko patterit, minkä lämpöistä ilmaa tulee korvausilmakanavasta, ja missä kulkevat lattialämmitys- tai lämminvesiputket. Tehdyn remontin jälkeen suositellaan jälkikuvausta työn laadun varmistamiseksi.

Energiatehokkuus ja asumisviihtyvyys on järkevää varmistaa lämpökamerakuvauksella jos on syytä epäillä lämpövuotoja. Kuvausta käytetään näissä tilanteissa apuna erilaisten ongelmien selvittämisessä ja paikallistamisessa, tai esimerkiksi analysoidessa erilaisten lämmitysjärjestelmien toimivuutta. Kylmät kohdat rakenteissa voivat johtua esimerkiksi eristeiden huolimattomasta asennuksesta, niiden puuttumisesta kokonaan tai niiden kastumisesta, jolloin paikallistetaan myös mahdollinen kosteusvaurio. Varsinkin ulkoseinistä kostunut eriste on helppo löytää lämpökameran avulla.

Oli sitten kyse vanhasta tai uudesta rakennuksesta, lämpökamerakuvausta tehtäessä kyse on laadun ja asumisviihtyvyyden varmistamisesta. Kuvauksen avulla voidaan paikallistaa sellaisia rakenteiden laatupoikkeamia ja jopa rakennevirheitä, joiden havaitseminen muilla keinoin on usein aikaa vievää tai jopa mahdotonta.

Sisäilman seurantamittari

Sisäilman seurantamittaus

 • Paine-eromittaukset
 • Ilmanvaihdon toimivuuden mittaukset

Sisäilmaongelman ratkaisu lähtee aina perustietojen keräämisestä, jotta varsinaiset tutkimustyöt osataan kohdistaa oikeille aloille kiinteistöä. Tärkeänä osana on kerätä tieto talotekniikan vaikutuksesta sisäilmanlaatuun.

Paine-ero

Kiinteistö voi olla ilmanvaihdon tehostusjaksoina liian alipainen, imien korvausilmaa rakenteen ilmavuotoreiteistä tuoden täten mukanaan epätoivottuja emissioita sisäilmaan. Seurantamittauksen paine-eroanturit sekä Tvoc anturit kertovat voiko tehostusjaksoilla olla sittenkin mikrobiongelman sijasta talotekniikkaongelma.

Hiilidioksidi.

Mikäli huoneistossa on yhtä aikaa tilapäisesti paljon ihmisiä, ilmanvaihto voi olla puutteellinen, kyseinen seikka nostaa tilapäisesti huoneiston/ tilan hiilidioksiditason korkeaksi, joka saa ihmiset tuntemaan samankaltaisia oikeita kuten kontaktissa mikrobikasvustoon, esim: ilman tunkkaisuutta, väsymystä, päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia. Lähde: Hengitysliitto.

Tvoc.

Ilmanvaihdon ollessa heikko, tilan Tvoc arvot pääsevät kohoamaan ilmanvaihdon puutteiden johdosta, ilmanvaihtoa tehostamalla Tvoc arvot saadaan täten laskemaan.

VOC-yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat kaasuja. Niitä ovat esimerkiksi aromaattiset hiilivedyt (tolueeni, bentseeni), aldehydit, halogenoidut yhdisteet, esterit ja alkoholit (etanoli, n-butanoli, propanoli). Etenkin VOC-yhdisteiden yhteisvaikutuksen epäillään aiheuttavan terveyshaittaa.

VOC-yhdisteiden päästölähteitä ovat etenkin rakennus- ja sisustusmateriaalit, pesuaineet ja joissain tapauksissa mikrobikasvustot. Rakennusmateriaaleista erittyvät päästöt ovat peräisin muun muassa liuotin- ja raaka-ainejäämistä sekä valmistusprosessien reaktio- ja hajoamistuotteista.

Sisäilman kosteus ja lämpötila

Tietoa huoneilman kosteuden ja lämpötilan vaikutuksista sisäilman laatuun.

Korkea sisälämpötila lisää huoneilman kuivuutta. Suhteellinen kosteus nousee jonkin verran, jos sisäilman lämpötilaa lasketaan. Huoneilmaa voidaan tarvittaessa kostuttaa myös ilmankostuttimella. Huonosti hoidettuna ilmankostutin voi levittää huoneilmaan mikrobeja. Tämän vuoksi kostutinta on pidettävä puhtaana eikä siinä saa seisottaa vettä. Hygieenisin kostutin tuottaa höyryä vettä kuumentamalla.

Talvella huoneilma on melkein aina kuivaa (< RH 40%) ja kovilla pakkasilla ilman suhteellinen kosteus voi laskea jopa alle 20 %. Sopivana huoneilman suhteellisena kosteutena pidetään talviaikaan 20−40%. Jos kosteus on yli 45 %, syynä on yleensä ihmisen toiminta (ruuanlaitto, pyykinpesu jne.) ja huonosti toimiva ilmanvaihto. Kosteus alkaa tiivistyä ikkunoihin, muihin kylmiin pintoihin ja pahimmassa tapauksessa rakenteiden sisään. Huoneilman kosteutta pitää tarkkailla luotettavasta kosteusmittarista.

Kesällä huoneilman kosteus vaihtelee ulkoilman kosteuden mukaan ja suhteellinen kosteus vaihtelee välillä 50-70 %.

Huoneilman kosteus ei saa olla pitkäkestoisesti niin suuri, että siitä aiheutuu rakenteissa, laitteissa taikka niiden pinnoilla mikrobikasvun riskiä.

Sisäilman kosteus vaikuttaa hengitysterveyteen. Kuiva sisäilma aiheuttaa ja lisää hengitysteiden, limakalvojen ja ihon ärsytysoireita. Se myös heikentää liman poistumista hengitysteistä, mikä puolestaan lisää limakalvojen tulehdusriskiä. Liian kostea huoneilma aiheuttaa pahimmillaan home- ja kosteusvaurioita, joista voi seurata vakaviakin terveysongelmia.

Liian kylmä ja liian korkea lämpötila

Ihmiset kokevat lämmön hyvin yksilöllisesti. Toiset viihtyvät paremmin viileässä ja toiset lämpimässä huoneilmassa. Lämpöaistimukseen vaikuttavat huoneen lämpötilan lisäksi ilmankosteus, vaatetus, toiminnan laatu, lämpösäteily ja ilman virtausnopeus. Sekä liian alhainen, että liian korkea huoneilman lämpötila haittaavat asumisviihtyvyyttä ja voivat aiheuttaa terveysongelmia.

Lämpötilan toimenpideraja riippuu rakennuksen käyttötarkoituksesta. Katso raja-arvot Asumisterveysasetuksen (STM 2015) sivulta 6.

Tarpeettoman lämmin huoneilma tuntuu tunkkaiselta ja kuivalta. Talviaikaan liian lämmin huoneilma voi lisätä hengitystieoireilua ja aiheuttaa kuivuuden tunnetta.

Järjestelmä koostuu keskusyksiköstä sekä langattomista lähettimistä, joilla voidaan mitata lämpötilan, kosteuden sekä ilmanpaineen lisäksi paine-eroa, rakennekosteutta, CO2-pitoisuutta, radonia sekä Tvoc arvoja

Seurantamittaus järjestelmällä saadaan kerättyä sisäilmasta laajasti tietoa joka vaikuttaa oleellisesti tilan käyttäjien hyvinvointiin.

Sisäilman hiilidioksidi

Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, kun pitoisuus on 2 100 mg/m3 (1 150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus (STM 2015: Asumisterveysasetus). Mikäli hiilidioksidipitoisuus kasvaa liian korkeaksi makuuhuoneessa yön aikana, syynä on riittämätön ilmanvaihto. Hiilidioksidin indikoimat epäpuhtaudet aiheuttavat ilman tunkkaisuutta, väsymystä, päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia. Lähde: Hengitysliitto.

Hiilidioksidia on kaikkialla missä on myös happea. Hiilidioksidi syntyy esim. palamispäästöinä, soluhengityksestä jne. Ulkoilman keskimääräinen hiilidioksidi määrä on noin 411ppm (vuonna 2019 lopulla).

 

Kokonaisvaltaista konsultointia laadukkainen mittaus- ja tutkimuskalustoineen
Jokaiseen ongelmaan löytyy ratkaisu!