Merkkikaasu tutkimukset

Korjausten tiiveydelle tulee asettaa tapauskohtaisesti tavoiteta­so. Tavoitetasoina voidaan käyttää seuraavia tasomääritelmiä:
Täysin tiivis, vuotoja ei sallita
Merkittävä tiiveyden parantaminen: Sallitaan vähäisiä vuoto­ja alipaineistettuna, -10 Pa. Tiiveyden parantaminen: ei saa olla merkittäviä vuotoja ali­paineistettuna, -10Pa ja enintään vähäisiä vuotoja käyttöti­lanteessa, ilmanvaihto tasapainotettuna alle -5Pa.

Tavoitetason määrittelee erikseen jokaiseen kohteeseen pää­rakennesuunnittelija, tai tiiveyden suunnittelusta vastaava suunnittelija. Tavoitetasoon vaikuttaa merkittävästi se, mitä tii­veyden parantamisella tavoitellaan. Jos korjauksella halutaan estää esimerkiksi rakenteessa todennettujen mikrobien tai haitta-aineiden pääsyä sisäilmaan, tavoitetaso on merkittävästi tiukempi. Jos kyseessä on esimerkiksi pelkkä energiatalouden parantaminen tiivistämällä, tavoitetaso voi olla merkittävästi väljempi. Tiiveyden tavoitetason määrittelyssä myös sovitaan, toistetaanko mittauksia aina tehtyjen korjausten jälkeen, kun­nes tavoitetaso on saavutettu. Tavoitetason ollessa täysin tiivis korjauksia ja mittauksia tulee suorittaa, kunnes tavoitetaso on saavutettu.

Jos kohteessa keskimääräiset pitkäkestoisen paine-eromit­tauksen arvot ovat suurempia kuin +/-10 Pa, tiivistystöiden yhteydessä suoritetaan myös ilmanvaihdon tasapainotus mie­luiten alle – 5 Pa tasolle.

Merkkikaasu